Våre salgsbetingelser

Generelt: 
Følgende gjelder kun dersom ikke annet er avtalt skriftlig.
Tilbud er bindende innenfor angitt tidsbegrensning, eller i 30 dager. Bindende kjøpsavtale er inngått når selger bekrefter kjøpers bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgers skriftlige samtykke. 

Ved prising av løsning for installatør/forhandler iht. anbuds eller kunde spesifikasjoner, er det installatør/forhandlerens ansvar at løsningen tilfredsstiller spesifikasjonen.  Installatør/forhandleren har likeledes ansvar for at avvik er spesifisert iht. sitt ansvar som tilbyder.  

Priser: 
Alle priser er basert på selgerens leverandørpriser, samt valutakurser, tollsatser og avgifter som gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse. Det tas forbehold vedrørende justeringer på overnevnte. Justeringer skal dog ikke foretas etter at kjøpers betaling foreligger. Små valutaendringer medfører ikke prisjustering. Mva og andre avgifter er kun inkludert der dette er særskilt spesifisert.

Betalingsbetingelser: 
Netto kontant ved levering, dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Kontokunder som betaler for sent vil bli belastet med etterskuddsrente med for tiden 1% pr. mnd. Reklamasjon gir ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen.

Leveringsbetingelser: 
FOB vårt lager. Frakt skjer på kjøpers regning og risiko. Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger gitt av selgers leverandør, og selger forplikter seg til å gjøre det han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering gir ikke alene kjøper rett til annulering av avtalen eller krav om erstatning. Dersom kjøper ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Selger kan da kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted.

Assuranse: 
All forsendelse foregår for kjøpers regning og risiko.

Salgspant: 
Selger har pant i den solgte gjenstand (i.h.t. lov om salgspant) som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Det samme gjelder ved utlån og utleie av utstyr.

Montering: 
Montering og igangsetting inngår ikke i prisen, men kan på anmodning tilbys. Nødvendig elektrisk opplegg skal være ordnet av kjøper på forhånd, uten omkostninger for selger.

Reklamasjon: 
Ved mottagelsen må kjøper kontrollere varen, og reklamere eventuelle feil og mangler innen åtte dager. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, skal skje skriftlig straks mangelen er konstatert.

Garanti:
 
Kjøpers reklamasjonsrett omfatter kun feil og mangler som skyldes fabrikasjons og materialfeil. De fleste av våre produkter har fem års reklamasjonsrett. Selger forplikter seg til å foreta reparasjoner og utskiftning av defekte deler på utstyr som faller inn under reklamasjonsretten, uten materialkostnad for kjøper. Transport og reisekostnad dekkes av kunden. Reklamasjonsretten bortfaller dersom det er gjort feilaktige tilkoblinger, inngrep i utstyret uten selgers samtykke, hvis feil oppstår som følge av ukyndig eller feil behandling, mangelfull vedlikehold, eller hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Typiske slitedeler er helt eller delvis unntatt fra garanti.

Reparasjoner:
 
Reparasjoner etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøper. Reparasjoner som går inn under reklamasjonsretten, skal utføres på vårt verksted, dersom ikke annet er skriftlig avtalt på forhånd. Reklamasjonsretten på servicearbeid gjelder i tre mnd. og gjelder kun den feil som er søkt rettet.

Ansvar: 
Selger forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner (se også punkt "reklamasjon"). I motsatt tilfelle skal selger gis en rimelig frist for å sette utstyret i foreskreven stand. Selger fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, dersom selger ikke har vist grov uaktsomhet.

Retur: 

Retur av kjøpt utstyr kan bare foretas med selgers samtykke, og skjer for kjøpers regning og risiko. Returnert utstyr krediteres med inntil 90% av salgsverdi for standard lagervare i uanbrukket eller ubrukt stand, eller lavere sats etter selgers vurdering ved anbrukket eller brukt utstyr.  Kreditnotaer utbetales ikke, men motregnes mot neste faktura.